Bạn Vàng

Làng chúng tôi ở bên sông,

Cùng nhau sớm đã đèo bòng đò giang.

Tháng ngày sông nước mênh mang,

Lên rừng xuống biển bạn vàng có nhau.

Thuận buồm xuôi gió,mong cầu ;

Nhưng Trời bão lũ lấy đâu thuận nhiều.

Hiểm nguy,thiếu thốn trăm chiều,

Chia bùi sẻ ngọt đủ đều trước sau.

Kề vai sát cánh với nhau,

Anh em đồng thuận cùng nhau chống chèo.

Cầm lái,trách nhiệm với chèo,

Tay chèo theo lái và theo đến cùng.

Mặc cho sóng gió bão bùng,

Sáng suốt,đồng sức, đồng lòng vượt qua.

Rồi khi  bão tố lùi xa,

Sóng như tay mẹ,ru ta với thuyền.

Anh em đồng hội đồng thuyền,

Tay trong tay bạn cùng lên bến bờ.

                  -Ngũ Hành-